Przewodnik Gmina Głowaczów

Materiały dostarczono z informacji turystycznej w Kozie­nicach
Renata Maj it-​kozienice@​wp.​pl, tel./fax: +48 48 614 36 99

Głowaczów został założony na gruntach wsi Leżenice uzyskując prawa miejskie w 1445 roku na podstawie przywileju księcia Mazowieckiego Bolesława. Na pamiątkę założyciela Jana Głowacza, miasto nazwano Głowa­czowem. Przez długie lata Głowaczów był ośrodkiem garncarstwa ludowego wytwa­rza­jącego głównie siwaki, co było związane z wystę­pu­jącymi w tym rejonie złożami glin. Wielo­wiekowa historia osadnictwa z prawami miejskimi znalazła swoje odzwier­cie­dlenie w założeniu i zabudowie miasta, o czym świadczy zachowany do dziś zabytkowy układ przestrzenny „rejonu rynku” (posiada on plan regularny niemal wszystkie ulice są proste i przecinają się pod kątem prostym). Głowaczów utracił prawa miejskie w 1869 roku.

Gmina Głowaczów ma charakter przede wszystkim rolniczy. Na tym obszarze dominujące są uprawy zbóż i roślin okopowych. Uprawia się tam także owoce: truskawki i porzeczki oraz warzywa: ogórki, pomidory. Na terenie gminy działają zakłady gastro­no­miczne, gospo­darstwa ekolo­giczne (produ­kujące zdrową żywność) oraz gospo­darstwa agrotu­ry­styczne świadczące usługi gastro­no­miczne, noclegowe i rekreacyjne.

Do największych osiągnięć gminy należy zaliczyć budowę oczysz­czalni ścieków, dzięki której zanie­czyszczona niegdyś Radomka stała się miejscem wypoczynku dla miesz­kańców gminy, a także osób przyjeż­dża­jących. Wraz z budową oczysz­czalni powstała również sieć wodociągowo-​​kanalizacyjna w niektórych miejsco­wo­ściach gminy.

Za główny cel władze Gminy Głowaczów stawiają sobie rozwój funkcji turystyczno-​​wypoczynkowych. Ma być on reali­zowany między innymi poprzez wybudowanie zalewu wodnego nad rzeką Radomką wraz z niezbędną infra­strukturą bazą noclegową i żywieniową, która przyczyni się do zwięk­szenia ruchu turystycznego w gminie oraz utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Władze gminy sprzyjać będą tworzeniu nowych gospo­darstw agrotu­ry­stycznych, zagospo­da­rowaniu nowych terenów rekre­acyjnych (plaże i kąpieliska) oraz będą przeciw­działać degradacji środowiska przyrod­niczego (m.in. poprzez zwięk­szenie lesistości regionu i ochronę lasów, podnie­sienie poziomu wiedzy ekolo­gicznej, likwidację wysypisk i tworzenie zakładów utylizacji odpadów). Ponadto, doceniając rolę tradycji i kultury w życiu obywateli, gmina planuje podjąć działania w celu stworzenia Muzeum Historyczno-​​Etnograficznego w Brzózie, oraz wspierania lokalnych artystów ludowych i rzemieślników poprzez organizację kiermaszów i warsztatów, zarówno dla miesz­kańców jak i turystów.

Głównym atutem gminy jest jej położenie w atrak­cyjnym przyrodniczo miejscu oraz między dużymi miastami (Warszawa 70 km, Lublin 110 km, Kozienice 18 km)., Lublin 110 km, Kozienice 18 km).

Gmina Głowaczów leży w dolinie rzeki Radomki, pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi Puszczy Kozie­nickiej i Puszczy Stromieckiej. Na swym terenie posiada liczne atrakcje przyrodnicze i krajo­brazowe, takie jak: siedlisko bociana czarnego w Grądach, czy liczącą 346 drzew aleję lipową (pomnik przyrody) na trasie z Brzózy do Sewerynowa. Atrak­cyjność środowiska przyrod­niczego, kultu­rowego i histo­rycznego przesądziła o włączeniu obszaru Gminy Głowaczów w istniejący system szlaków turystycznych PTTK (pieszych, kolarskich), prowa­dzących przez miejsca i obszary godne poznania, ciekawe pod względem histo­rycznym i przyrod­niczym. Szlaki turystyczne opisane są i popula­ry­zowane w powszechnie dostępnych wydaw­nictwach turystycznych i prowadzą przede wszystkim do Pomnika Mauzoleum w Studziankach Pancernych (np. tzw. Szlak czerwony o długości 66km). Ponadto na trasie szlaków można zobaczyć obelisk postawiony na pamiątkę walki oddziału mjr Henryka Dobrzań­skiego „Hubala” w Chodkowie, pomniki w Brzózie, Lipie i Głowa­czowie postawione w hołdzie żołnierzom poległym wII wojnie światowej oraz XIX-​​wieczny, zabytkowy kościół w Brzózie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>