Spalski Park Krajobrazowy nad Pilicą

3km od Spały znajduje się Bunkier w Konewce
Informacja turystyczna: tel. +48 501 430 321, info@bunkierkonewka.eu

Spalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 r. Stanowi obszar o dobrze zachowanych cechach krajobrazu naturalnego z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Park o pow. 12 875 ha wraz z otuliną (23192 ha) zajmuje część Równiny Piotrkowskiej, Równiny Radomskiej oraz Doliny Białobrzeskiej. Przeważają tereny leśne (57,4% pow.) przy znacznym udziale użytków rolnych (35,6% pow.). Na tle równinnego, mało lesistego krajobrazu Polski środkowej korzystnie wyróżnia się malownicza dolina Pilicy z różnorodnością krajobrazów związanych z rzeką i jej dopływami -oraz przyległymi, zalesionymi terenami polodowcowych wysoczyzn. Najciekawsze przyrodniczo lasy ze starymi drzewostanami Puszczy Pilickiej (okazałe dęby, sosny i świerki) występują w okolicach Spały, Konewki, Liciążnej, Żądłowiec i Smardzewic. Wyróżniono następujące zbiorowiska leśne: wikliny nadrzeczne, olsy, łęgi, olsy jesionowe, grądy, świetliste dąbrowy oraz zajmujące największe powierzchnie zbiorowiska borowe, wśród których dominują świeże bory sosnowe z drzewostanami pochodzącymi z sadzenia. Duże zróżnicowanie środowiska przyrodniczego parku umożliwia bytowanie różnorodnej i bogatej w gatunki flory. Występuje tu ponad 800 gat. roślin naczyniowych, w tym 19 gat. roślin podlegających ochronie całkowitej i 11 gat. objętych ochroną częściową (m.in. bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, widłaki, pluskwica europejska, rosiczka okrągłolistna).

Różnorodność warunków siedliskowych sprawia, że obszar parku cechuje bogactwo zasiedlających go gatunków zwierząt. Spośród 31 gat. ssaków 7 objętych jest ochroną prawną (na uwagę zasługuje stanowisko łosia). Stwierdzono gnieżdżenie się 139 gat. ptaków, w tym wiele rzadkości ornitologicznych (bocian czarny, tracz, nurogęś, remiz, kobuz oraz bardzo rzadki cietrzew). W Pilicy oraz jej starorzeczach stwierdzono występowanie 28 gat. ryb i smoczkoustych. w tym rzadki minóg strumieniowy. Ponadto odnotowano 9 gal płazów i 5 gat gadów. Rejon Konewki i Inowłodza jest ostoją wielu rzadkich w skali kraju gatunków owadów. Na terenie parku i otuliny znajduje się 5 rezerwatów przyrody (Jeleń, Konewka, Sługocice, Spała i Ządłowice).

Ważniejsze zabytki kultury materialnej to: romański kościół pw. św. Idziego z 1086 r., ruiny zamku króla Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, zespół kościelno-klasztorny w Studziannej – Poświętnem z XVIII w., kościółek modrzewiowy w stylu zakopiańskim w Spale z 1926 r. We wsiach (niektóre założono już w XIV w.) często występuje zabytkowe budownictwo drewniane, w tym wiatraki, młyny i tartaki wodne (Brzustów, Brudzewice). Zachował się także folklor rejonu rawskiego i opoczyńskiego (królom Wola, Zakościele, Rzeczyca). Koło wsi Anielin postawiono pomnik w miejscu śmierci majora Henryka Dobrzańskiego, słynnego „Hubala”. W Rzeczycy i Grotowicach znajdziemy zabytkowe parki dworskie powstałe między XVIII i XX w.